-  +

Registreren

Bedrijfsnaam *
Titel *
 Dhr.   Mevr. 
Uw naam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Postbus
Postcode
Woonplaats
Telefoon *
e-mail *
wachtwoord *
Nogmaals wachtwoord *
Type abonnement

Klik hier om de algemene voorwaarden als pdf te bekijken of te downloaden.

ALGEMENE- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Voor de toegang tot en het gebruik van de HR-Toolbox op www.dehrtoolbox.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze Site en de Site te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
- obibo b.v. h/o ONESTO : De organisatie met de daarbijbehorende domeinnaam: www.onesto.nl en www.dehrtoolbox.nl en de HR-Toolbox, hierna te noemen ONESTO.
- Site: de door ONESTO op Internet verzorgde en toegankelijke site(s) op het adres www.dehrtoolbox.nl
- Opdrachtgever: de natuurlijke of afgevaardigde en bevoegde vertegenwoordiger van een rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.
- Diensten: een door ONESTO aangeboden dienst, zoals het raadplegen, downloaden, respectievelijk een abonnement tot het raadplegen en downloaden van documenten op de Site voor een overeengekomen periode.
- Toegang: de betaling om voor een half jaar toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte van de ONESTO website, zijnde de HR-Toolbox
- Abonnement: het vervolgcontract op de toegang van een half jaar
- Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg

Artikel 2 Algemeen
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ONESTO gerelateerd aan de HR-Toolbox en de daaraan gerelateerde producten evenals op overeenkomsten gerelateerd aan de HR-Toolbox en de daaraan gerelateerde producten tussen ONESTO en Opdrachtgever.
2.2
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3
ONESTO wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4
Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen ONESTO en de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.5
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ONESTO en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.6
ONESTO heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden direct in werking na bekendmaking op de Site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.7
Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen. Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ONESTO. Voorzover het maken van kopieën is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB).


Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst
3.1
ONESTO heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.
3.2
De overeenkomst met ONESTO komt tot stand nadat ONESTO de opdracht schriftelijk (per post, fax of e-mail) heeft bevestigd middels de uitgifte en toekenning van inlogcodes tbv de Opdrachtgever. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.
3.3
ONESTO en Opdrachtgever kunnen een overeenkomst aangaan voor het onbeperkt raadplegen, downloaden en gebruiken van documenten, binnen 1 juridische entiteit, op de Site gedurende een bepaalde periode. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan voor de loop van een half jaar, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Na verloop van deze periode, wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met een jaar, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3.4
Indien de overeenkomst voor de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, vervalt daarmee automatisch het recht op raadpleging en toegang van de HR-Toolbox voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's (€), exclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij ONESTO.
4.2
ONESTO brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door ONESTO aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
4.3
ONESTO is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met ONESTO bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Afnemer alsnog zijn verplichtingen tegenover ONESTO volledig is nagekomen. Indien van Opdrachtgever geen eerste betaling is ontvangen volgt geen toegang tot de Site.
4.3
De betalingstermijn als bedoeld in 4.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is ONESTO gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten in rekening te brengen.
4.4
Indien de Opdrachtgever de verschuldigde toegangs en of abonnementsbedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand (een gedeelte van een maand telt voor een hele maand) verschuldigd zijn. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de Opdrachtgever dan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door ONESTO uit handen worden gegeven, in welk geval de Opdrachtgever naast het dan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
4.4
ONESTO behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. ONESTO zal een dergelijke tariefherziening via de Site bekend maken. De tariefherziening is van kracht voor alle overeenkomsten. Uitgezonderd hiervan worden de offertes die door ONESTO zijn uitgebracht, welke geldig blijven gedurende de in de offerte genoemde termijn. Bij gebreke van specifieke condities zal de offerte 30 dagen na postdatum zijn geldigheid verliezen. Afnemer is gerechtigd de met ONESTO bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan ONESTO te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien ONESTO deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door Afnemer van de kennisgeving betreffende de prijs- en/of tariefverhoging dan wel tariefverlaging heeft ontvangen, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging dan wel tariefverlaging.4.5
ONESTO is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen tegenover ONESTO door volledige betaling op voorhand, voordat ONESTO tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

Artikel 5 Diensten
5.1
ONESTO biedt de volgende Diensten aan op de Site:
- Het raadplegen en of downloaden van documenten op www.dehrtoolbox.nl en de
HR-Toolbox
5.2
Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan ONESTO dienen te worden verstekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Opdrachtgever dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Site.

Artikel 6 Gebruik van gegevens, documenten en toegang tot de Site
6.1
Het verspreiden van gegevens en/ of documenten aan derden door Opdrachtgever buiten de rechtspersoon van de Opdrachtgever is verboden. Ook het afgeven van uw inloggevens aan derden is verboden. Toegang tot deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van Deze website. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.
6.2
Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.500,- (tweeduizend en vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verspreiden van één document buiten de rechtspersoon, of het afgeven of laten gebruiken van inloggevens aan derden elk geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 hieronder.
6.3
ONESTO behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site indien u op enige wijze handelt dan wel het vermoeden bestaat dat u in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, zulks onverminderd het recht van ONESTO om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

6.4
Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 6.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan ONESTO mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van ONESTO op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien ONESTO beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van ONESTO alle door ONESTO gevraagde medewerking verlenen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1
Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ONESTO geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. ONESTO, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn
7.2
De totale aansprakelijkheid van ONESTO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever aan ONESTO verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.


7.2
De aansprakelijkheid van ONESTO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 7.2 is uitgesloten.
7.3
ONESTO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen. Opdrachtgever vrijwaart ONESTO voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

Artikel 8 Beëindiging
8.1
Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
8.2
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van één maand in acht worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.3
Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te beëindigen, zonder dat er sprake is van een ingebrekestelling, wordt geen restitutie van het bedrag van de overeenkomst verleend.
8.3.1
De afgenomen toegang geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien - behoudens opzegging (zie 8.3.2.) automatisch verlengd met telkens één jaar.
8.3.2
Om de toegang en of het abonnement te beëindigen moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de termijn, schriftelijk (post of e-mail) worden opgezegd bij: ONESTO B.V. De Pol 1, 9437 TC Balinge of info@onesto.nl
8.4
ONESTO kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. ONESTO zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 9 Overmacht
9.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van ONESTO.
9.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 50 (vijftig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten
10.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij ONESTO of haar licentiegevers.

10.2
ONESTO zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door ONESTO zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever ONESTO onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ONESTO .
10.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 van deze voorwaarden behoudt ONESTO zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.4
Alle door ONESTO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ONESTO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
10.5
ONESTO behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Onderhoud
ONESTO is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door ONESTO te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens ONESTO ontstaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1
De overeenkomst tussen ONESTO en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
12.2
De geschillen welke tussen ONESTO en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door ONESTO met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van het vestigingsdistrict van ONESTO.
 

Klik hier om de algemene voorwaarden als pdf te bekijken of te downloaden.

 Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden *
 Ja, ik houd mij aan de bepaling dat ik de gedownloade documenten slechts voor intern gebruik en binnen de rechtspersoon zal gebruiken en niet met derden zal delen*
Velden met een * zijn verplicht